Vítejte na stránkách Akademie Senior, která nabízí vzdělávání pro pedagogické pracovníky a další zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se připravují na konkurs na vedoucí pracovní pozici ředitele/ředitelky školy nebo školského zařízení.

Nyní se bude věnovat náležitostem, které přímo souvisí s konkursním řízením na vedoucí pozici ředitele/ředitelky školy.

V prvé řadě je pro nás důležitá informace, kdo je zřizovatelem školy. V současném právním rámci České republiky mohou být zřizovateli škol a školských zařízení dle § 8 školského zákona:

(1) Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí.
(2) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo státní příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu4) a § 169.
(3) Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje školy a školská zařízení jako organizační složky státu.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadů.
(5) Ministerstva a ostatní organizační složky státu plní funkci zřizovatelů škol a školských zařízení jménem státu.
(6) Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. 
(7) Právnická osoba a organizační složka státu nebo její součást může vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo školských zařízení.

Jestliže víme, kdo je zřizovatelem Vámi vybrané školy, je snadné sledovat vyhlášení konkursního řízení, které je v souladu s § 166 odst. 3 a 7 školského zákona a prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve zněním vyhlášky č. 107/2019 účinné od 1. 5. 2019.

Sestavování a složení konkursních komisí má svá pravidla stejně jako samotný průběh konkursního řízení. Aby byl uchazeč o post ředitele náležitě na konkursní řízení připraven, je zapotřebí, aby měl základní znalosti jednak v oblasti legislativního rámce, který je pro daný druh školy nebo školského zařízení závazný, jednak v oblasti řízení potažmo strategického řízení školy. Všechny tyto požadavky, které jsou kladeny na ředitele školy, jsou podrobně vysvětleny v jednotlivých vzdělávacích modulech pro ředitele školy MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a školského zařízení.

V Modulu Ředitele Školy naleznete:

  1. Úvodní část týkající se obecně konkursů - Průvodce konkursem na ředitele školy (zřizovatel, vyhlášení konkursu, kde se o tom dozvím, tvorba konkursní komise, konkursní řízení, výběr kandidáta, schválení radou, jmenování)
  2. Jak se připravit na konkurs – legislativa, ekonomika, pedagogika, personalistika
  3. Tvorba koncepce rozvoje školy - zdroje, východiska, SWOT analýza školy, mise školy, vize školy, strategické cíle, akční plán
  4. Průvodce převzetí školy (jmenování radou obce, města, kraje, předání klíčů, a co dál?)
  5. Strategické řízení, akční plán a rozvoj školy
  6. Finanční řízení školy
  7. Osobní konzultace, Připomínkování koncepce – personální podpora

Připravte se s námi. Využijte příležitost, jak se posunot v kariéře. Umožníme přípravu i těm, kteří se z nějakých důvodů nechtějí veřejně prezentovat jako zájemci o post ředitele, ale chtějí uspět.